Jednání NOS PČR s vedením Policie ČR

Dne 21. 6. 2017 proběhlo na Policejním prezidiu České republiky setkání mezi vedením Policie ČR a předsednictvem Nezávislého odborového svazu Policie ČR. Za Policejní prezidium byl přítomen: policejní prezident genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, první náměstek policejního prezidenta brig. gen. Mgr. Martin Vondrášek, náměstek policejního prezidia pro SKPV plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild, náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku brig. gen. Ing. Petr Petřík a za NOS PČR JUDr. Milan Štěpánek, Libuše Branná, Tomáš Machovič, Bc. Josef Malý a Petr Cieluch. V úvodu jednání JUDr. Milan Štěpánek představil policejnímu prezidentovi nově zvolené vedení Nezávislého odborového svazu. Následně policejní prezident poděkoval za dlouhodobou dobrou spolupráci s Nezávislým odborovým svazem a uvedl, že si této spolupráce velmi váží, protože vždy předkládá oprávněné požadavky a konstruktivní řešení.

Během dalšího jednání policejní prezident představil prodlouženou koncepci rozvoje policie až do roku 2022. V plánu je, aby policie v těchto letech přijala cca 4000 nových policistů. Dále ke koncepci uvedl, že jednoznačně požaduje financování této koncepce, aby byla účelná. K platům policistů sdělil, že i vedení policie vnímá, že je nadále potřeba pokračovat v navyšování platů u Policie ČR, kdy v současné době vyvíjí tlak na vládu, aby do konce roku došlo k dalšímu navýšení, nejlépe o dalších 10 %. Vedení PP bylo seznámeno s kroky NOS PČR ke zvýšení platu zaměstnanců policie, kdy v této výzvě připojíme i výzvu ke zvýšení platů policistů o 10 %, tak abychom v tlaku na zvyšování platů postupovali společně. Policejní prezident dále uvedl, že jde do finále příprava vzorové systemizace napříč Českou republikou, ve které byly zapracovány veškeré požadavky jednotlivých krajů. Policejní prezident uvedl, že nedostatečné počty policistů v Praze a Středočeském kraji, budou řešeny i nadále výpomocemi z jiných krajů do doby naplnění počtu policistů.

Předseda NOS PČR informoval o tom, že došlo ve 24. týdnu na Slovensku k prvnímu setkání V4 (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko) na úrovni policejních odborů. Tohoto jednání se zúčastnil i slovenský policejní prezident Tibor Gašpar. Další jednání Visegradské skupiny je plánováno v  České republice, kdy součástí tohoto jednání bude v případě zájmu i jednání policejních prezidentů daných zemí.

Ze strany NOS PČR bylo zmíněno BOZP a PO, kdy byl předán požadavek k zřízení odborné komise, kde by byli odborníci na tuto problematiku z jednotlivých krajů a tuto komisi by koordinoval pověřený pracovník. Policejní prezident k tomuto uvedl, že se tomu nebrání. Dále uvedl, že nově vzniká místo pracovníka na Správě logistického zabezpečení Policejního prezidia, který by měl jednotlivé pracovníky na krajích koordinovat.

Dále bylo vzneseno ze strany NOS PČR několik dotazů na  náměstka pro ekonomiku brig. gen. Ing. Petra Petříka a to k výstroji policistů. Dotaz byl směřován k reálnému doplnění skladu věcmi tak, aby si policista po příchodu do výstrojního skladu mohl nafasovat kompletní výstroj.  Na toto bylo sděleno, že veškerá výběrová řízení na výstroj jedou podle plánu. Bylo přislíbeno, že v měsíci září by měla být většina vybavení ve výstrojních skladech tak, aby si policista mohl po příchodu zakoupit vše nutné pro službu. Dalším dotazem byl k příspěvku na stravování ze stran zaměstnavatele, potažmo Policie. Policejní prezident uvedl, že by se jim příspěvek na stravování také líbil, problém je však s jeho financováním, protože případné uvolnění finančních prostředků se projeví v jiné rozpočtové položce, která musí být pak krácena. V současném rozpočtu nemáme dostatek finančních prostředků toto zrealizovat, proto by ocenil pomoc při vytváření tlaku na Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí, aby navýšili rozpočet Policie ČR.

 

Za Předsednictvo NOS PČR
Tomáš Machovič